Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-07-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03 -31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

  • Niektóre pliki załączników

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Enter - uaktywnia odnośnik

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Michał Lewandowski,  adres e-mail – ops@opsal.pl
numer telefonu – 42 712-16-11,  strona internetowa – www.opsal.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej 4/6.

Wejście główne od ulicy Warszawskiej.

Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym 1 miejscem dla niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Warszawskiej. Jest ono ogólnodostępne.

Aby dostać się do budynku, należy pokonać dwa schody lub skorzystać z podjazdu, drzwi wejściowe są otwierane ręcznie. Po lewej stronie drzwi znajduje się, na wys.ok.150 cm, przycisk domofonu. Po jego naciśnięciu sygnał odbierze pracownik, który następnie zejdzie i pomoże dotrzeć na piętro.

Budynek składa się z 3 kondygnacji, na każdym poziomie znajduje się korytarz dostępny dla osób na wózkach (parter, 1 piętro, 2 piętro). Aby dostać się do Ośrodka na parter należy pokonać 9 schodów; na 1 piętro należy pokonać 31 schodów; na 2 piętro należy pokonać 53 schody.

W budynku nie ma windy, pochylni, informacji głosowych.

W budynku jest możliwość korzystania z pętli indukcyjnej

Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze.

Brak ograniczeń wstępu do Ośrodka z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na wniosek

Na pierwszym i drugim piętrze znajduję się mapa tyflograficzna umożliwiająca poruszanie się po Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Wejście boczne od ulicy Piotrkowskiej ( Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych)

Budynek składa się z 1 kondygnacji na parterze, korytarz dostępny dla osób na wózkach. Aby dostać się do Działu na parter należy pokonać 5 schodów zewnętrznych lub skorzystać z podjazdu po lewej stronie oraz pokonać 3 schody wewnątrz budynku lub skorzystać z rampy zjazdowej przystosowanej dla wózków. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

 

Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych „WRZOS” przy ul. Warszawskiej 10

Budynek składa się z jednej kondygnacji. Wejście główne, ogólnodostępne znajduje się od strony północnej. Aby dostać się do budynku, należy pokonać dwa schody lub skorzystać z podjazdu, drzwi wejściowe są otwierane ręcznie,po prawej stronie znajduję się mapa tyflograficzna budynku, korytarz dostępny dla osób na wózkach.

Budynek nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń wstępu do CPRiUS z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na wniosek.

Dział Świadczeń Wychowawczych przy ul. Warszawskiej 10 - budynek Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych „WRZOS”

Wejście do Działu znajdującego się w budynku CPRiUS znajduje się z lewej strony budynku, od ulicy Warszawskiej. Jest ogólnodostępne, bez schodów i podjazdów, korytarz dostępny dla osób na wózkach. Pozostałe warunki jak w CPRiUS „WRZOS”. 

Zespół ds. zabezpieczenia schronienia- budynek przy ul. Pabianickiej 81/83C

Budynek ogrodzony, przy furtce znajduje się domofon, który odbierze pracownik i pomorze dotrzeć do placówki. Budynek nie posiada żadnego parkingu.

Budynek składa się z 2 kondygnacji (parter i piętro). Tylko parter posiada pochylnie i korytarze dostępne dla osób na wózkach. Aby dostać się do budynku, należy pokonać 3 schody lub skorzystać z pochylni, drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

W budynku nie ma windy, podjazdów, informacji głosowych. W budynku jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Budynek posiada na parterze toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń wstępu do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jest możliość skorzystania z tłumacza języka migowego na wniosek.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.
 

Załączniki do pobrania:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -pdf
Załącznik nr.1 - Ośrodek Pomocy Społecznej
Załącznik nr.2 - Mieszkania Chronione
Załącznik nr.3 - CPRiUS
 

Wytworzył:
Michał Lewandowski
(2020-09-18)
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2020-09-18 22:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2022-04-27 13:07:14)