Dodatek Osłonowy

DODATEK OSŁONOWY- edycja 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, po wejściu w życie rozporządzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r.
Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.

Kryterium dochodowe: Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 2100 zł
  • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Zawiadomienie o przyznaniu dodatku będzie przekazywane za pomocą poczty e-mail.

Przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej im Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim

Dział  Obsługi Świadczeń Pomocniczych ul. Warszawska 10,  Aleksandrów Łódzki

tel. 42 201-45-55 oraz 42 201-45-56

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.00

WTOREK 7.30 – 15.00

ŚRODA 10.00 – 15.00

CZWARTEK 7.30 – 13.00

PIĄTEK – DZIEŃ BEZ INTERESANTA

Wnioski w wersji elektronicznej można składać za pomocą e-PUAP na adres skrzynki elektronicznej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim : /n058x7dvld/skrytka

Wytworzył:
Iwona Gronek
(2024-01-01)
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2024-01-23 08:42:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2024-01-23 08:43:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki