Pomoc materialna dla uczniów

na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

• Uchwały nr XXXII/266/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 21 kwietnia 2005 r.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym stypendium szkolne,zasiłek szkolny) przysługuje min

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń/uczennica znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej zwłaszcza gdy w rodzinie w tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba,wielodzietnośc, alkoholizm lub narkomania,a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Forma Stypendium Szkolnego

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:?
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę,
  • pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
   • zakup podręczników szkolnych,
   • zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
   • zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.
 2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wysokość Stypendium

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.
Dochód oblicza się na podstawie art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 - j.t. ze zm.).

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczenia rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie uchwały nr XXXII/266/05 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 21 kwietnia 2005 roku.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotni kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Termin Kwalifokowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za wrzesień grudzień obejmować może wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione w okresie od 1 LIPCA.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Aleksandrowa Łódzkiego oraz wychowankom domów dziecka.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.
 

Składanie Wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa za potwierdzeniem, na odpowiednim druku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6. Druk wniosku dostępny jest również na stronie 
www.aleksandrowl.naszops.pl w zakładce Pomoc Środowiskowa - pomoc materialna dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 Września każdego roku.
Ponieważ stypendium szkolne ma charakter pomocy rzeczowej, za przyznaną kwotę należy zaopatrzyć ucznia/uczennicę np. w podręczniki szkolne, przybory szkolne, strój gimnastyczny, pokryć koszty dojazdu do szkoły, czesnego, pobytu w bursie lub internacie, koszty abonamentu internetowego, wyjazd na wycieczkę szkolną lub zieloną szkołę. 
Za powyższe należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim w nieprzekraczalnym terminie imienne faktury bądź rachunki. 
Na podstawie przedstawionych rachunków nastąpi zwrot kosztów uwarunkowanych według wysokości dochodów w rodzinie. Stypendyści mają również możliwość bezgotówkowego zakupu wyprawki w jednej z wybranych księgarni na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, która dokona rozliczenia stypendium bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. 
Wszystkie wypłaty związane ze stypendium szkolnym, a także zasiłków szkolnych realizowane są w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
-Klęski żywiołowej np. pożar, powódź
-kradzieże
-wypadki
-śmierć członka rodziny
-wydatki związane z chorobą w rodzinie
-Inne, szczególne okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wytworzył:
Michał Lewandowski
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2015-06-15 12:32:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2015-07-01 10:03:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki