Tryb udzielenia pomocy społecznej

Etapy udzielania wsparcia i pomocy społecznej:

  1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy – wniosek może być złożony osobiście, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą empatii przez osobę ubiegającą się o pomoc przez przedstawiciela ustawowego, przez inną osobę za zgodą ubiegającego się o pomoc, przez inne instytucje lub organizacje społeczne, które uznały za konieczne zainteresowanie się sytuacją życiową osoby lub rodziny.
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i opracowanie planu pomocy – co oznacza rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną w miejscu zamieszkania klienta oraz wspólnie z pracownikiem socjalnym opracowanie planu pomocy.
  3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o wsparcie i pomoc.
  4. Realizacja przyznanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
  5. Wsparcie i pomoc w ramach pracy socjalnej przy zastosowaniu obowiązujących w Ośrodku narzędzi pracy socjalnej. Realizacja pracy socjalnej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. W sytuacjach tego wymagających ustalenia mogą zostać, również zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy zostaną uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc pieniężną i niepieniężną wymagającą wydania decyzji administracyjnej, jak o pomoc w formie pracy socjalnej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów mających wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji o wsparciu i pomocy pieniężnej i niepieniężnej, oraz na podjęcie działań w ramach pracy socjalnej. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny, w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których dochodzi do realizacji zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z Ośrodka - dotyczące danej osoby (rodziny) -  przechowuje Ośrodek i stanowią one dokumentację klienta w trakcie korzystania z pomocy społecznej.


Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc i pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem wykorzystania możliwości i zasobów osoby, rodziny oraz środowiska lokalnego. Kontrakt socjalny zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanych przez Ośrodek wsparcia i pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu – mające wpływ na postanowienia i rezultaty. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu socjalnego.

Narzędzia pracy socjalnej

Obsługa klienta pomocy społecznej realizowana jest także w oparciu o „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie” rekomendowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Pracownicy socjalni realizując pogłębioną pracę socjalną wykorzystują rekomendowane narzędzia pracy socjalnej.
Zgodnie z Modelem (…) kluczową zmianą w pracy Zespołu pracowników socjalnych jest oddzielenie działań administracyjnych od profesjonalnej pracy socjalnej i usług.

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji – z wyjątkiem pracy socjalną, której realizacja nie wymaga wydania postanowienia administracyjnego. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Stronie/wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odwołanie od decyzji

Prawo odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja świadczeń pieniężnych

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie:

  • wypłat w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim 
  • lub w formie przelewu na konto bankowe klienta.
Wytworzył:
Michał Lewandowski
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2015-06-15 12:15:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2021-09-02 21:25:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki