☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

UCHWAŁA NR XIX/168/11

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz .U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 , Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r., Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, nadaje się Statut w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc uchwały:

1)Nr XX/181/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim?

2)Nr IX/99/07 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/04 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim?

3)Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/04 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 Przewodniczący Rady

Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

 Anetta Jakubowska

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 listopada 2011 r.

 

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

I

Postanowienia ogólne

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zwany dalej „Ośrodkiem” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki uprawnioną do wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Aleksandrów Łódzki.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Aleksandrowie Łódzkim, pod adresem ­ ul. Piotrkowska 4/6.

§3. 1. Ośrodek działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym:

1)ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym?

2)ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej?

3)ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

4)ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii?

5)ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego?

6)ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych?

7)ustawę z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty?

8)ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych?

9)ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

10)ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

11)ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych?

12)ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

13)ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

14)ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

15)ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym?

16)ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

17)ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

18)ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych?

19)uchwałę Nr XI/58/90 z dnia 28 lutego 1990r.w sprawie powołania Miejsko­Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

20)niniejszy Statut?

21) stosowne uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

 

II

Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Aleksandrów Łódzki będące zadaniami własnymi oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania Gminy Aleksandrów Łódzki wynikające z przepisów prawa lub z rozeznanych potrzeb gminy­ w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 5. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest realizacja wskazanych statutem zadań z obszaru polityki społecznej jako zintegrowanego systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych zmierzających do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, przeżywających trwałe lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2.Pomoc świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3.Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy i możliwości finansowych Ośrodka.

§6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)opracowywanie i koordynowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych?

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ?

3)prowadzenie postępowań i udzielanie pomocy w formie:

   a)świadczeń pieniężnych przewidzianych przepisami w zakresie zadań własnych i zleconych,

   b)świadczeń w naturze,

   c)świadczeń w formie usług,

   d)świadczeń udzielanych w ośrodkach wsparcia?

4)sporządzanie i realizacja programów i projektów związanych między innymi z pomocą w wychodzeniu ze sfery ubóstwa, bezdomności i bezrobocia?

5)praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie?

6)pobudzanie aktywności członków społeczności lokalnej w dążeniu do podejmowania inicjatyw pomocowych służących do zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin?

7)poradnictwo specjalistyczne?

8)pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych celem zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych przez Ośrodek?

9)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w sprawach z zakresu pomocy społecznej?10) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

III

Organizacja Ośrodka

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka, który jest przełożonym wszystkich pracowników.

2.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

3.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

4. Obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka określają zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników oraz regulaminy wewnętrzne zatwierdzane przez Kierownika Ośrodka.

5.Szczegółowe zakresy zadań i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, wchodzących w skład Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny sporządzony przez Kierownika Ośrodka.

6.Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

7.Kierownik Ośrodka kieruje i zarządza jednoosobowo Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie wynikającym z udzielonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego pełnomocnictwa.

§8. 1. Kierownik Ośrodka może zatrudniać Zastępcę Kierownika.

2. Do zadań Zastępcy Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

   a) w przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka bieżące organizowanie całokształtu działalności Ośrodka wraz z prowadzeniem bieżącej kontroli wykonywania zadań przez podległych pracowników,

   b)organizowanie bieżącej działalności Ośrodka i prowadzenie bieżącej kontroli w obszarze wynikającym ze schematu organizacyjnego Ośrodka i uprawnień wynikających z zakresu czynności i obowiązków powierzonych przez Kierownika Ośrodka.

§9. W skład Ośrodka wchodzą:

1)dział administracyjno­organizacyjny i dodatków mieszkaniowych?

2)samodzielne stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń?

3)dział finansowo­księgowy?

4)dział pomocy środowiskowej :

   -sekcja świadczeń?

5)dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych?

6)centrum pomocy rodzinie i usług socjalnych?

7)klub integracji społecznej?

8)biuro projektów.

 

IV

Mienie i gospodarka finansowa

§10. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem Gminy Aleksandrów Łódzki w trybie wynikającym z obowiązujących odrębnych przepisów finansowych, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalanego planu rzeczowo­ finansowego obejmującego przychody i wydatki, z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.

§12. 1. Ośrodek sporządza sprawozdanie z realizacji zadań statutowych.

2.Okresem rozliczania jest rok kalendarzowy (budżetowy) – od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

3.Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

4.Ośrodek zatrudnia głównego księgowego zapewniającego obsługę finansową i księgową.

5.Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

V Nadzór i kontrola

§ 13. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Łódzki – Wydział Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi.

VI Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.

2. Zmiany w statucie Ośrodka mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/215/12

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 

z dnia 19 kwietnia 2012 r.


w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r.,Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz .U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 , Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r., Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, nr 149, poz.887) 

 

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim nadanym uchwałą Nr XIX/168/11

z dnia 30 listopada 2011 r., § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W skład Ośrodka wchodzą:

1) dział administracyjno-organizacyjny i dodatków mieszkaniowych;

2) samodzielne stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń;

3) dział finansowo-księgowy;

4) dział pomocy środowiskowej:

    - sekcja świadczeń,

    - zespół do spraw asysty rodzinnej;

5) dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

6) centrum pomocy rodzinie i usług socjalnych;

7) mieszkania chronione;

8) klub integracji społecznej;

9) biuro projektów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 Przewodniczący Rady

Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

 Anetta Jakubowska


 

 

UCHWAŁA NR LIV/582/14

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 20 marca 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/168/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r., poz. 594, poz. 645, 1318 )

 

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
 uchwala, co następuje:

 

§ 1. W tekście Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim będącym załącznikiem do

uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim dokonuje się następujących zmian:

1) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt. 22 o następującej treści:

„22) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r.– Prawo energetyczne” ;”;

2) w § 7 i § 8 :

    a) w miejsce słów „ Kierownik Ośrodka” występujących w różnych przypadkach wpisuje się              „ Dyrektor Ośrodka” w odpowiednich przypadkach,

   b) w miejsce słów „ Zastępca Kierownika” występujących w różnych przypadkach wpisuje się „Zastępca Dyrektora” w odpowiednich przypadkach;

3) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) dział administracyjno-organizacyjny;

2) dział finansowo-księgowy;

3) dział pomocy środowiskowej;

4) dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

5) Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych;

6) Klub Integracji Społecznej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                                       


 Przewodniczący Rady

Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

 Anetta Jakubowska

 

 

UCHWAŁA NR LIV/525/18
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie nadania imienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769; zm.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1310 oraz z 2017 r., poz. 38, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1985)


Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:


§ 1. Nadaje się imię Ireny Sendlerowej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
 

§ 2. W związku z nadaniem imienia pełna nazwa placówki brzmi: „Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim”.

§ 3. 1. Zmienia się tytuł załącznika do uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, który otrzymuje brzmienie: „STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ”.

2. W tekście statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim będącego załącznikiem do uchwały nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim zwany dalej „Ośrodkiem” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki uprawnioną do wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.

 

2. Ośrodek może posługiwać się skróconymi nazwami placówki: OPS w Aleksandrowie Łódzkim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim”.
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Małgorzata Grabarczyk

 

Wytworzył:
Michał Lewandowski
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2015-06-08 13:15:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2021-09-02 21:36:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 361226